Impressum

Uitgever:

Kreis Heinsberg - Lagere autoriteit voor natuurbehoud
Valkenburger Straße 45
D-52525 Heinsberg
Tel. +49 (0) 2452 – 130
www.kreis-heinsberg.de

Districtscommissaris (Landrat):

Stephan Pusch

Deze website is samengesteld door:

Redactie:
aixplan, Aachen

Webdesign & implementatie:

scribble@, Geilenkirchen

Foto's:

Lars Delling
Frank Hecker
Bettina Kreisel

1. Inhoud van het onlineaanbod

Het district Heinsberg stelt alles in het werk om ervoor te zorgen dat alle informatie en gegevens op haar website accuraat en actueel zijn. Aansprakelijkheid of garantie voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de verstrekte informatie en gegevens is echter uitgesloten. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend en niet-bindend. Heinsberg-district behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om zonder afzonderlijke aankondiging delen van de pagina's of het gehele aanbod te wijzigen, aan te vullen, te wissen of de publicatie tijdelijk of definitief te staken.

2. Auteursrecht

Het Heinsberg-district streeft ernaar de auteursrechten van de in alle publicaties gebruikte grafieken, geluidsdocumenten, videosequenties en teksten in acht te nemen, grafieken, geluidsdocumenten, videosequenties en zelf gemaakte teksten te gebruiken of terug te vallen op licentievrije grafieken, geluidsdocumenten, videosequenties en teksten. Alle binnen het internetaanbod genoemde en eventueel door derden beschermde merken en handelsmerken zijn onbeperkt onderworpen aan de bepalingen van het resp. geldige merkenrecht en de eigendomsrechten van de resp. geregistreerde eigenaars. De loutere vermelding van handelsmerken betekent niet dat ze niet beschermd zijn door de rechten van derden! Het auteursrecht voor gepubliceerde, door het Heinsberg-district zelf gecreëerde objecten blijft uitsluitend bij het district. Verveelvoudiging of gebruik van objecten zoals diagrammen, geluiden of teksten in andere elektronische of gedrukte publicaties is zonder toestemming van de auteur niet toegestaan.

3. Gegevensbescherming

De Heinsberg district neemt de bescherming van persoonsgegevens serieus. We willen dat u weet wanneer we welke gegevens opslaan en hoe we ze gebruiken.

Persoonlijke gegevens

Persoonsgegevens zijn gegevens die gebruikt kunnen worden om uw identiteit vast te stellen. Dit omvat informatie zoals uw naam, adres, postadres, telefoonnummer. Informatie die niet direct verband houdt met uw werkelijke identiteit (zoals favoriete websites of het aantal gebruikers van een site) wordt niet opgenomen.

U kunt gebruik maken van ons online aanbod zonder uw identiteit bekend te maken. Wanneer u een aanvraag indient of een verzoek doet door middel van een formulier, kan er om uw naam en andere persoonlijke informatie worden gevraagd. Het is uw vrije keuze of u van deze mogelijkheden gebruik maakt. Houd er rekening mee dat deze informatie tijdens het transport door onbevoegden kan worden ingezien, vervalst of verwijderd. Het is daarom altijd mogelijk om ons vertrouwelijke informatie per brief te sturen.

In verband met uw toegang worden gegevens opgeslagen op onze servers voor back-updoeleinden, waardoor identificatie mogelijk kan zijn (bijvoorbeeld IP-adres, datum, tijd en bekeken pagina's). Er vindt geen persoonlijk gebruik plaats. Wij behouden ons het recht voor om anonieme gegevensrecords statistisch te evalueren.

Openbaarmaking van persoonlijke informatie aan derden

Wij gebruiken uw persoonlijke gegevens alleen binnen de districtsadministratie en gerelateerde kantoren en autoriteiten. Wij zullen deze zonder uw uitdrukkelijke toestemming niet aan derden doorgeven. Voor zover wij daartoe wettelijk of bij gerechtelijk bevel verplicht zijn, zullen wij uw gegevens doorgeven aan instanties die gerechtigd zijn om informatie te ontvangen.

Minderjarige personen

Personen jonger dan 18 jaar mogen zonder toestemming van hun ouders of wettelijke voogden geen persoonlijke gegevens aan ons doorgeven. Wij vragen geen persoonlijke gegevens op van minderjarigen, verzamelen deze niet en geven deze niet door aan derden.

Links naar andere websites

In het arrest van 12 mei 1998 oordeelde de Rechtbank van Hamburg dat het opnemen van een link kan leiden tot medeverantwoordelijkheid voor de inhoud van de gelinkte pagina. Dit kan volgens de Rechtbank alleen worden voorkomen door uitdrukkelijk afstand te nemen van deze inhoud.

Het district Heinsberg heeft op zijn pagina's links naar andere internetsites geplaatst. Voor al deze links geldt: het district Heinsberg verklaart uitdrukkelijk dat het geen enkele invloed heeft op de vormgeving en de inhoud van de gelinkte pagina's. Daarom distantieert hij zich hierbij uitdrukkelijk van alle inhoud van alle gelinkte kanten op zijn homepage en neemt deze inhoud niet over.

Deze verklaring geldt voor alle op de homepage van het Heinsberg-district weergegeven links en voor de inhoud van de pagina's waarnaar de door het Heinsberg-district geregistreerde banners en links verwijzen.

Elektronische communicatie

Bij communicatie via e-mail kan informatie tijdens het transport door onbevoegden worden gelezen, vervalst of verwijderd. Daarom moeten vertrouwelijke gegevens per brief worden verstuurd. Communicatie via e-mail is voor eigen risico.

4. Aansprakelijkheid

Het arrondissement Heinsberg sluit haar aansprakelijkheid zoveel mogelijk uit, in het bijzonder beperkt tot opzet en grove nalatigheid.

5. Scheidbaarheidsbepaling

Deze verklaringen dienen te worden beschouwd als onderdeel van de website van waaruit naar deze pagina is verwezen. Indien delen of individuele voorwaarden van deze verklaring niet legaal of correct zijn, blijft de inhoud of geldigheid van de andere delen onaangetast door dit feit.Kreis Heinsberg - Lagere autoriteit voor natuurbehoud

Valkenburger Straße 45
D-52525 Heinsberg
Tel. +49 (0) 2452 – 130
www.kreis-heinsberg.de

 

pic